Compliance

A compliance elsődleges célja a jogszabályoknak, belső szabályoknak és az Etikai szabályzatnak való megfelelés biztosítása, valamint az etikátlan, esetlegesen illegális illetve túlzott üzleti vagy munkabiztonsági kockázatot rejtő ’nem megfelelőségek’, szabálytalanságok és jogsértések kiszűrése, a felelősségek kivizsgálása, intézkedések kezdeményezése és a megtett intézkedések nyomon követése.

Fontos lépések:

 • Átvilágítás, megfelelőségi politika kialakítása: A kockázatok csökkentése és minimalizálása érdekében szükséges a vállalat dokumentumainak (egyes szabályzatok, szerződések…), a napi működésnek gondos vizsgálata, átvilágítása, így az esetleges kockázati tényezők feltárása, a jogszabályi változások rögzítése és megvalósítása a napi munkafolyamatokban. Fontos, hogy a vizsgálatokat, ellenőrzéseket, visszatérő jelleggel, rendszeresen és szúrópróbaszerűen is alkalmazzák a cégek.
 • Tudatosság növelése: Természetesen nélkülözhetetlen az is, hogy az alkalmazottak betartsák a vonatkozó szabályzatokat és jogszabályokat, amely elsősorban a tudatosság növelésével, tájékoztatók kihelyezésével és ismétlődő oktatások, valamint a rendszeres ellenőrzések bevezetésével érhető el.
 • Bejelentő rendszer: A belső ’anonym’ (névtelen) bejelentő rendszer üzemeltetése, biztosítása manapság nélkülözhetetlen eleme a jól működő compliance-nek.
 • Vizsgálatok: az ismétlődő belső vizsgálatok a megelőzésben és a hiányosságok feltárásában is nagy szerepet játszanak.

2017-ben a bostoni egyetemen hallgattam Global Compliance -et, ahol a nemzetközi kereskedelmi szankcióktól az FCPA, UKBA, AML -en keresztül, minden más lényeges compliance területet érintve, complex képet kaptam a világ megfelelőségi politikájáról és a főbb irányvonalakról.

A Compliance egyre nagyobb teret nyer Európában is. Szerencsére a cégek nagy részénél már nem csak külső elvárás, hanem saját erkölcsi indíttatásuk is a megfelelés és a példamutatás. A vállalati környezetben nemcsak a munkavállalók, hanem a fogyasztók bizalmát is növeli a cégek compliance ’mutatója’, képessége. Pozitívnak mondható a régió fejlődése ilyen tekintetben és lassan a Közép-Kelet Európai régióban is a megbízhatóság fokmérőjévé és a mindennapi vállalati kultúra részévé válik a compliance és a compliance management.

 

Szolgáltatásaink:

 • Átvilágítás – Due diligence
 • Belső céges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata
 • GDPR – Adatvédelem (tanácsadás, átvilágítás, dokumentumkészítés)
 • Marketing, Versenyjog, fogyasztóvédelem
 • Anti-korrupció (FCPA, UKBA)
 • Munkavédelem, tűzvédelem (EHS/OHS), munkahelyi balesetek
 • Etika, Üzleti etikai kódex; Code of conduct;
 • Jogi oktatások tartása (különböző jogi/megfelelősségi témakörökben)
 • Management részére tanácsadás, döntéshozatalok előtti véleményezés, kockázatbecslés
 • Cégen belüli nyomozások, meghallgatások lefolytatása, auditok támogatása, tanácsadás

 

Belső céges szabályzatok (internal policy)

A belső céges szabályzatok megfelelő kialakítása, a meglévő szabályzatok rendszeres aktualizálása és a munkavállalói tudatosságnövelés, rendkívül fontos a megfelelősség biztosításához, illetve a kockázatok csökkentéséhez. A céges szabályzatok nagyon széles palettán mozognak, az alábbiakban csak a leggyakrabban előforduló szabályzatokat kerültek felsorolásra:

 • Megvesztegetés és korrupció elleni szabályzat, FCPA szabályzat;
 • Üzleti etikai kódex; Etikai szabályzat; Code of conduct;
 • Nemzetközi Kereskedelmi Szankciók szabályzata;
 • Adatvédelmi szabályzat;
 • Belső vizsgálatok, nyomozások lefolytatásának szabályzata;
 • Versenyjogi szabályzat;
 • Tűzvédelmi szabályzat;
 • Munkavédelmi szabályzat;
 • Váratlan hatósági ellenőrzésekre vonatkozó szabályzat (’Dawn raid’);
 • Szervezeti működési szabályzat.

 

Adatvédelem – GDPR

 • cégek adatvédelmi átvilágítása
 • adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása
 • GDPR tanácsadás
 • általános adatvédelmi és GDPR oktatás
 • adatvédelmi dokumentumok, nyilvántartások elkészítése, véleményezése: Adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztató, adatvagyonleltár, érdekmérlegelési teszt, hatásvizsgálat stb. készítés

Az utóbbi időben a Compliance terülten belül különös figyelmet kapott az adatvédelem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet – az általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25.-i hatálybalépése óta. /Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – 2016. április 27. – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)./ A legtöbb céget ugyanis felkészületlenül érte a szigorú szabályozás. A Rendeletnek való megfelelés komoly kihívás elé állítja nemcsak az EU-ban, de az érintett EU-n kívüli székhelyű cégeket is.

 

Marketing, Reklámjog, Versenyjog/Fogyasztóvédelem

Érdekes és összetett jogesetek vannak…mind hazai, mind nemzetközi szinten. Az európai- és nemzetközi üzleti mesterjogász képzésen szakdolgozatomat fogyasztóvédelem – reklámjog témakörében írtam. Komplex áttekintést nyújtva a jelenlegi EU-i szabályozásról, különös tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámokra vonatkozóan, mind a B2B és B2C relációban.

Fontos, hogy a fogyasztó is és a vállalkozások is – legyen az SME vagy multinacionális nagyvállalat – tisztában legyenek vele, hogy a reklámokban mi és hogyan kommunikálható.  Soha nem értettem egyet a ’semmit sem szabad’ elvvel, bátran lehet jobbnál-jobb reklámokat megálmodni, csak tisztességesen kell kommunikálni.

 

Anti-korrupció (FCPA, UKBA)

 • tanácsadás, szabályzatok aktualizálása, elkészítése anti-korrupció témakörben;
 • oktatások tartása;
 • tanácsadás Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) és UK Bribery Act szabályozás alá tartozó vagy érintett vállalkozások, multinacionális vállalatok részére.

 

Munkavédelem, tűzvédelem (EHS/OHS)

 • munkavédelmi átvilágítás, tűzvédelmi átvilágítás; tanácsadás
 • tűzvédelmi szabályzat, egyéb tűzvédelmi dokumentumok készítése, véleményezése;
 • munkavédelmi szabályzat, egyéb munkavédelmi dokumentumok készítése, véleményezése;
 • munkahelyi balesetekkel kapcsolatos tanácsadás, kivizsgálásában történő közreműködés.

 

Üzleti Etikai Kódex

Az Etikai Kódexben megfogalmazott normák – összhangban a hatályos törvényekkel – nemcsak követelményeket támasztanak a munkavállalókkal szemben, hanem védik is a társaság munkavállalóit. Az Etikai Kódex/Szabályzat egyben egy hasznos útmutató is, amely tájékoztatja az üzleti partnereket a társaság által képviselt és megkövetelt viselkedési normákról. Tartalmazza a cég alapvető etikai elveit, viselkedési normáit és az érdekérvényesítés lehetőségeit, a felelősség egyes kérdéseit, a prioritásokat és a vállalati kultúra sajátosságait tartalmazza.